رکورد اعدام در١٠ سال اخیر شکست: گزارش سالانە سازمان حقوق بشر ایران

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در روزهای گذشتە در سە پایتخت اروپایی گزارش سالانە سازمان را عرضە کرد. سنای ایتالیا در رم، شهرداری پاریس و دانشگاە اسلو پذیرای محمود در ارائە گزارش سالانە از ماشین اعدام جمهوری اسلامی بودند. ویدئوی زیر جلسە دانشگاە اسلو را نشان میدهد. (گزارش کامل بزودی بزبان فارسی نیز منتشر خواهد شد – امروز یا فردا). محمود امیری مقدم با اشارە بە تعداد موارد اعدام در سال گذشتە نشان میدهد کە اعدامهای ٢٠١١ در ١٠ سال گذشتە دارای رکورد است. ٦٥ تن از این تعداد در ملاعام اعدام شدەاندکە این نیز بیشترین تعداد اعدام در ملاعام در ١٠ سال اخیر است. گزارش امسال نشان میدهد کە تنها ٩٪ از اعدامهایی کە با عنوان موادمخدر ذکر شدەاند دارای اسم و مشخصات برای شناسایی هستند. این گزارش با حساسیتهای جدی نسبت بە صحت و مستند بودن تهیە شدە است. امیدوارم کە رسانەها این گزارش را بخوبی پوشش بدهند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران کە مرکز آن در اسلو است برای مصاحبە و ارائە جزئیات بیشتر آمادە است با رسانەها مصاحبە کند.

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s