اعتراض نویسندگان و شخصیتهای سیاسی فرهنگی کردستان در برابر کتاب جدید قانعی فرد

تندباد حوادپ/ عرفان قانعی فرد# عیسا پژمان

به نام آنکه اندیشه را به انسان ارزانی داشت
اخیرا کتابی موسوم به “تُندباد حوادث” تألیف آقای عرفان قانعیفرد به روایت از آقای عیسی پژمان مأمور سابق سازمان امنیت رژیم شاهنشاهی(ساواک) که با أخذ اجازەی انتشار از سوی نشر علم منتشر و روانەی بازار کتاب گردیده است.
محتوای آن به بیان مقاطعی از تاریخ معاصر کُردستان و رجال سیاسی این سرزمین از منظر آقای عیسی پژمان اختصاص یافته را صرف نظر از اغراض شخصی راوی و مؤلف، به دلیل عدم التزام به اصول اخلاقی، تناقض آشکار سیر تکوینی تاریخ مبارزات سیاسی مردم کُردستان با روایات مندرج در کتاب مذکور و اظهارات روان پریشانه و استفاده از الفاظ رکیک در حق بزرگ مردان کُرد به خصوص شادروان ملا مصطفی بارزانی و حتی ملتهای دیگر میباشد ما ضمن تأکید بر پایبندی خویش به اصول دموکراتیک، حمایت از آزادی بیان و اندیشه و اذعان به لزوم بررسی دقیق و همه جانبهی تاریخ جنبشهای اجتماعی و مبارزات ملت کُرد به ویژه در قرن اخیر و با استناد به اصل کرامت انسانی، مقتضیات بحث علمی و استنتاج منطقی وقایع، مطالب وارده در کتاب را بطور کُلی فاقد اعتبار علمی، ناقض اصول اخلاقی و آن را کتابی موهوم وتحریف وقایع تاریخی میدانیم:

1ـ کلیە مطالب ارائه شده در این کتاب فاقد سند بوده و مولف با تکیه به اصطلاح تاریخ شفاهی و اوهام شخصی، تهمت و افترا را به نهایت بی اخلاقی رسانده و سعی در القائات شخصی به جای واقعیتهای تاریخی دارد.

2ـ بر مبنای کتاب مذکور راوی وقایع آن (عیسی پژمان)از مأموران بلندپایەی سازمان امنیت رژیم شاهنشاهی(ساواک) بوده که بر این اساس عملکرد وی و دستگاه مطبوعش نیز بایستی در مَظان بررسی و قضاوت تاریخ و جامعه قرار گیرد و ایشان بطور مباشر در کیفیت قضاوت نهایی مخاطب در موضوع کتاب ذینفع است، لذا بنا بر اصول علمی هر گونه گواهی و شهادت نامبرده در این خصوص مجروح ، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد میباشد.

3ـ بکارگیری تصاویر برخی از رجال سیاسی معاصر کُرد در مؤخرەی کتاب به صِرف ذکر اسامی ایشان در خلال روایات راوی، هیچ دلالتی بر صحت و سُقم ادعاهای مطروحه در متن آن ندارد.

4ـ تصویر یکپارچەی پازل تاریخ معاصر کُرد به ویژه در فرازهای مهم و غیرقابل انکار آن، نظیر حضور یکدست در انقلاب1357 به قصد سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اوجگیری تصاعدی مبارزات آزادیخواهانەی این مردم طی سه دهەی اخیر در بخش عمدهای از جغرافیای خاورمیانه در غیاب رژیم شاهنشاهی و آقای عیسی پژمان به عنوان سوپرمن کتاب «تُندباد حوادث» در تعارضی آشکار با داستانهای موجود در این کتاب میباشد.

5ـ به کار گیری الفاظ و انوع ناسزاگویی و فحاشی نسبت به برخی از شخصیتهای تاریخی و اشخاص حقوقی بخصوص ملا مصطفی بارزانی از زبان راوی و انتشار آن توسط مؤلف به بهانەی پژوهش در تاریخ به وضوح دلالت بر بی اعتباری اخلاقی و علمی این کتاب است.

6ـ استفاده از تعابیری نظیر «عربهای سوسمارخور» در تحقیر و توهین صریح به آحاد افراد ملتهای عرب از بدو تاریخ تا کنون از سویی و از سوی دیگر قابلیت طبیعی تسری این اهانت به ساحت شخصیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) و سایر بزرگان دینی جامعه از نظر ما عملی موهوم و در خور تقبیح است.

7ـ غایت مقصود مؤلف کتاب «تُندباد حوادث» از به کار بستن روش تلفیق برخی بدیهیات کُلی در روبنای موضوع، بعضی موارد شُبهدار در میانەی روایت و فوجی از اکاذیب در جزییات داستان برای بیاعتبار جلوه دادن شخصیتهای تاریخی کُرد در واقع کوششی جهت پوچ و بازیچه جلوه دادن مبارزات مردم کُرد به قصد استیفای حقوق و کرامت انسانی از رهگذر تخطئەی رُموز این جنبشهاست و به همین سبب در این کتاب و دیگر تألیفات ایشان هرگز در مورد دلایل بنیادین قیامهای ملت کُرد و اصل علت وجود پتانسیلهای بالفعل اعتراضی نزد آحاد فرزندان مردم کُرد سُخنی به میان نمیآید .

در پایان بر تمامی طرفهای حقیقی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته درکتاب مذکور واجب میدانیم از هر طریق ممکن و قابل دسترس نسبت به ارائەی توضیحات قانع کننده در رد یا تأیید مطالب این کتاب اقدام نمایند و یکایک افراد جامعه را نیز به قضاوت در قبال ادعاهای مطروحه در کتاب فوق‌الذکر مطابق معیارهای عقلی و اصول اخلاقی در محکمەی ذهن و ضمیر فردی فرا میخوانیم .

احمد قاضی: نویسنده،سردبیر سابق مجله سروه
دکتر اسعداردلان: استاد دانشگاه ،فعال سیاسی
دکتر رحیم فرهمند: دبیر کل جبهه متحد کرد
محمد علی سلطانی: استاد دانشگاه، نویسنده
محمد صالح ابراهیمی: نویسنده و مترجم قرآن مجید
حسن امینی: فعال سیاسی و مذهبی
هادی ادب: عضو جبهه متحد کرد، فعال سیاسی اجتماعی
حسین شاه اویسی: فعال سیاسی
سید بابا شیخ حسینی: مورخ پژوهشگر
نجم‌الدین جباری: نویسنده، استاد دانشگاه کردستان
طاهر سرحدی: مترجم، استاد دانشگاه کردستان
فردین صادق ایوبی: طراح، نقاش، استاد دانشگاه
مختار زارعی: عضو جبهه متحد کرد، روزنامەنگار
دکتر جلال جلالی زاده: استاد دانشگاه، فعال ملی مذهبی
سید معروف صمدی: استاد دانشگاه
رحیم لقمانی: شاعر، نویسنده
مهندس رضا سهرابی: نویسنده، روزنامه نگار
محمود محمودی: شاعر، روزنامه نگار
اجلال قوامی: روزنامه نگار، فعال حقوق بشر
جلال ملکشاه: شاعر، نویسنده
فاروق بورهکهیی: نویسنده
صدیق بورهکهیی: نویسنده
دکتر هاشم هدایتی: فعال سیاسی
حاصل داسه: نماینده سابق مجلس
سید مسعود حسینی: نماینده سابق مجلس
رحمان بهمنش: نماینده سابق مجلس
عطاالله حواری نسب: نویسنده
عبدالله حواری نسب: فعال اجتماعی
عدنان برزنجی: فعال فرهنگی
حمید قوامی: فیلم ساز
بابا شیخ مدرس: فعال مدنی
فرزاد حاجی میرزایی: نویسنده، استاد دانشگاه
حامد فرازی: فعال سیاسی
دکتر صلاح الدین خدیو: روزنامه نگار، فعال سیاسی
دکتر خالد توکلی: استاد دانشگاه، فعال سیاسی
کلثوم عثمان پور: شاعر، نویسنده
سیمین چایچی: شاعر، نویسنده
اسماعیل مفتی زاده: فعال سیاسی
ابراهیم احمدی نیا: شاعر، پژوهشگر
افشین محمدی: شاعر، نویسنده
جبار دست باز: روزنامه نگار، فعال دانشجویی
محمد قربانیان: کارشناس ارشد جامعه شناسی
محمد شریف علی رمایی: شاعر و محقق
بهرام ولد بیگی: نویسنده
سهیلا محمدی: نویسنده
احمد محمدی: مترجم، نویسنده
علی دلیری: مترجم، نویسنده
امین گردیگلانی: مترجم، نویسنده
صدیق اسلامیان: نویسنده، پژوهشگر
محمد رئوف توکلی: نویسنده
هاشم سلیمی: نویسنده
محمد کمانگر: نویسنده، عضو شورای نویسندگان آوینه
عطاالله قادری: فعال مدنی اجتماعی
دکتر فریدون نوری: نویسنده، روزنامه نگار
کمال امینی: شاعر – روزنامه نگار
محمد موفقی: شاعر – روزنامه نگار
داوود قاسمی: فعال دانشجویی
وفا رحیمی: استاد دانشگاه
آزاد نمکی: فعال سیاسی
فرهاد هادی: فعال مدنی
مهدی زندکریمی: مدرس دانشگاه
ابراهیم هاشمی: کارشناس مردم شناسی
اسماعیل اعظمی: شاعر
شورش سعید پور: سردبیر سابق رامان
فردین کمانگر: روزنامه نگار

Advertisements

One comment

 1. كتێبه‌كه‌ی قانعیفه‌رد له‌ڕووی زانستییه‌وه‌ بێ نرخه‌
  26/05/2012 12:55:00رووداو
  گۆڕینی قه‌باره‌ی نوسین:
  65 نووسه‌ر و كه‌سایه‌تی رۆژهه‌ڵاتی كوردستان :

  رووداو- هه‌ولێر

  ژماره‌یه‌ك كه‌سایه‌تی سیاسی و رووناكبیری رۆژهه‌ڵاتی كوردستان له‌ به‌یاننامه‌یه‌كدا، ره‌خنه‌ له‌ نێوه‌ڕۆكی كتێبی ره‌شه‌بای رووداوه‌كان (تندباد حوادپ)ی عیرفان قانعیفه‌رد ده‌گرن و “به‌بێ نرخ” له‌ڕووی زانستییه‌وه‌ وه‌سفیده‌كه‌ن.

  له‌و به‌یاننامه‌یه‌دا كه‌ وێنه‌یه‌كی بۆ (رووداو) نێردراه‌، 65 شاعیر، نووسه‌ر، ئه‌ندامی پێشووی په‌رله‌مان، كه‌سایه‌تی سیاسی و چالاكڤانی مه‌ده‌نی رۆژهه‌ڵاتی كوردستان “شێواندنی مێژووی كوردستان” و “بێ رێزی” به‌ كه‌سایه‌تییه‌ سیاسی و مێژووییه‌كانی كورد به‌تایبه‌ت مه‌لا مسته‌فا بارزانی، له‌ كتێبه‌كه‌ی قانعیفه‌رددا سه‌ركۆنه‌ ده‌كه‌ن.

  ئه‌و 65 كه‌سه‌ی رۆژهه‌ڵاتی كوردستان نێوه‌ڕۆكی ئه‌و كتێبه‌ و سه‌رجه‌م نووسینه‌كانی عیرفان قانعیفه‌ردیان به‌بێ بنه‌ما و نازانستیانه‌ وه‌سفكردووه‌ و ده‌ڵێن “مه‌به‌ستی كۆتایی نووسه‌ری ره‌شه‌بای رووداوه‌كان له‌ به‌كارهێنانی بابه‌تی گوماناوی و هه‌ڵبه‌ستراو له‌ كتێبه‌كه‌یدا، بۆ بێ بایه‌خ نیشاندانی كه‌سایه‌تییه‌ مێژووییه‌كانی كورد و یاریكردنه‌ به‌ مێژووی به‌رخۆدانی گه‌لی كورد”.

  ئه‌و 65 كه‌سه‌، داوایان له‌ سه‌رجه‌م ئه‌و كه‌سانه‌ كردووه‌ كه‌ قانعیفه‌رد بۆ ئاماده‌كردنی چاوپێكه‌وتن و په‌یوه‌ندی له‌گه‌ڵ كردوون به‌هه‌ر شێوه‌یه‌ك بێت سه‌باره‌ت به‌ نێوه‌ڕۆكی كتێبه‌كه‌ روونكردنه‌وه‌یه‌ك بۆ رای گشتی رابگه‌یێنن یان داوای لێبووردن له‌ خه‌ڵكی كوردستان بكه‌ن.

  عیرفان قانعیفه‌رد، كه‌ به‌شی یه‌كه‌می بیره‌وه‌رییه‌كانی جه‌لال تاڵه‌بانی بڵاوكرده‌وه‌، ئێستاش به‌شی دووه‌می له‌ ژێر چاپدایه‌، له‌ كتێبی (تندباد حوادث) و له‌ بیروه‌رییه‌كانی تاڵه‌بانیشدا، ئامانجه‌كه‌ی لێدانی كه‌سایه‌تی مسته‌فا بارزانییه‌، كه‌ یه‌كێك له‌ سه‌رچاوه‌ سه‌ره‌كییه‌كانیشی عیسا پێژمانه‌، كه‌ خودی عیسا پێژمان له‌ كتێبێكیدا ره‌خنه‌ی ئه‌وه‌ له‌ مه‌لا مسته‌فا ده‌گرێ كه‌ به‌ قسه‌ی ساواكی نه‌ده‌كرد، به‌ پێچه‌وانه‌ی باڵی مه‌كته‌بی سیاسی پارتی. عیسا پێژمان به‌هۆی په‌یوه‌ندییه‌كانی له‌گه‌ڵ چه‌ند كه‌سێكی نێو باڵی مه‌كته‌بی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان، رۆڵێكی گه‌وره‌ی گێڕا له‌ له‌تكردنی پارتی دیموكراتی كوردستاندا، كه‌ له‌ ئه‌نجامدا زیانێكی زۆری به‌ پارتی و شۆڕشی كوردستان گه‌یاند.

  هه‌روه‌ها عیرفان قانعیفه‌رد وه‌ك كه‌سێكی سه‌ر به‌ بنه‌ماڵه‌یه‌كی گومانبار له‌ په‌یوه‌ندییه‌كانی له‌گه‌ڵ ئێراندا و خۆیشی وه‌ك كه‌سێكی خاوه‌ن په‌یوه‌ندی گوماناوی فراوان و راستده‌رنه‌چوون له‌و خوێندنانه‌ی بۆخۆی ریزی ده‌كردن، وه‌ك كه‌سێكی گوماناوی سه‌یر ده‌كرێت.

  ده‌قی به‌یاننامه‌كه‌:

  به‌م دواییانه‌ كتێبێك به‌ناوی ره‌شه‌بای رووداوه‌كان((تندباد حوادپ) له‌لایه‌ن عیرفان قانعی فه‌رد به‌ چاپ گه‌یشتووه‌ و خراوه‌ته‌ نێو بازاڕه‌كانی كتێبه‌وه‌. له‌ به‌شێكی ئه‌و كتێبه‌دا مێژووی هاوچه‌رخی كوردستان و كه‌سایه‌تییه‌ سیاسییه‌كانی ئه‌م وڵاته‌ له‌ زمانی عیسا پێژمان، به‌رپرسی پێشووی ده‌زگای هه‌واڵگریی رژێمی پادشایی ئێران (ساواك) گێڕدراوه‌ته‌وه‌. ئێمه‌ به‌بێ له‌به‌ر چاوگرتنی كینه‌ی كه‌سیی قانعیفه‌رد و پێژمان له‌و نووسینه‌دا، به‌هۆی له‌به‌رچاو نه‌گرتنی بنه‌ما ئه‌خلاقییه‌كان، دژایه‌تی ئاشكرای نێوه‌ڕۆكی كتێب له‌گه‌ڵ ره‌وتی پێكهاتنی مێژووی خه‌باتی سیاسی گه‌لی كورد، به‌كاربردنی وشه‌گه‌لی نه‌شیاو له‌ به‌رامبه‌ر رێبه‌رانی كورد و به‌تایبه‌تی خوالێخۆشبوو مه‌لا مسته‌فا بارزانی، بابه‌ته‌كانی ئه‌و كتێبه‌ له‌ڕووی زانستییه‌وه‌ به‌بێ بنه‌ما و بێ به‌ها ده‌زانین و رایده‌گه‌یێنین كه‌ ره‌شه‌بای رووداوه‌كان، كتێبێكی خه‌یاڵییه‌ و رووداوه‌ مێژووییه‌كانی كوردستان چه‌واشه‌ ده‌كات:

  1-سه‌رجه‌م بابه‌ته‌كانی ئه‌و كتێبه‌ به‌بێ به‌ڵگه‌ نووسراون، نووسه‌ر به‌ پشتبه‌ستن به‌ مێژووی زاره‌كی و خه‌یاڵی كه‌سی، تۆمه‌ت و قسه‌ هه‌ڵبه‌ستنی گه‌یاندووه‌ته‌ لووتكه‌ی بێ ئه‌خلاقی و هه‌وڵیداوه‌ له‌جیاتی راستییه‌ مێژووییه‌كان، قسه‌ و بۆچوونه‌ تایبه‌تییه‌كانی خۆی بچه‌سپێنێ.

  2-رووداوه‌كان له‌و كتێبه‌دا له‌ زمانی عیسا پێژمان، یه‌كێك له‌ به‌رپرسانی باڵای ده‌زگای هه‌واڵگریی رژێمی پادشایی ئێران (ساواك) گێڕدراونه‌ته‌وه‌. پێویستبوو كار و كرده‌وه‌ی پێژمان و ده‌زگای ساواك خرابووایه‌ به‌ر لێكۆڵینه‌وه‌ و دادوه‌ری مێژوو و كۆمه‌ڵگه‌، كه‌چی پێژمان به‌شێوه‌یه‌كی تاك لایه‌نانه‌ له‌ گێڕانه‌وه‌ی رووداوه‌كاندا، سوودمه‌نده‌. بۆیه‌ به‌پێی بنه‌ما زانستییه‌كان هه‌ر جۆره‌ شایه‌تییه‌كی پێژمان ناته‌واو و، بێ به‌ها و باوه‌ڕپێنه‌كراوه‌.

  3-به‌كارهێنانی وێنه‌ی هه‌ندێك كه‌سایه‌تی له‌ به‌شی كۆتایی كتێبه‌كه‌دا كه‌ گوایه‌ له‌ گێرانه‌وه‌ی رووداوه‌كاندا له‌و كتێبه‌دا به‌شداربوون، راستی و دروستی ئه‌و بانگه‌شه‌یه‌ ناسه‌لمێنێ.

  4-لووتكه‌بوونی مێژووی هاوچه‌خی كورد له‌ رووداوه‌كانی شۆرش دژی رژێمی پادشایی له‌ ئێران و خه‌باتی رزگاریخوازی كورد له‌ پارچه‌كانی دیكه‌دا، له‌گه‌ڵ ئه‌و وێنه‌ هاوشێوه‌ و یه‌كسانه‌ی قانعیفه‌رد له‌ (پازڵ)ی میژووی هاوچه‌رخی كورد داویه‌تی دژ به‌ یه‌كن.

  5-به‌كاربردنی ده‌سته‌واژه‌ی نه‌شیاو و درۆ و تۆمه‌ت و بوختان هه‌ڵبستن دژی كه‌سایه‌تییه‌ سیاسی و مێژووییه‌كانی كوردستان به‌تایبه‌ت مه‌لای مسته‌فای بارزانی و بڵاوكردنه‌وه‌یان له‌لایه‌ن نووسه‌ر به‌پاساوی لێكۆڵینه‌وه‌ی مێژوویی، به‌ڵگه‌یه‌كی روون و ئاشكرایه‌ بۆ بێبه‌هابوونی ئه‌خلاقی و زانستی ئه‌و كتێبه‌یه‌.

  6-به‌كاربردنی ده‌سته‌واژه‌ی نه‌شیاوگه‌لی وه‌ك “عه‌ره‌به‌ تیمساح خۆره‌كان” له‌و كتێبه‌دا بێ رێزیكردنێكی ئاشكرایه‌ به‌ نه‌ته‌وه‌ی عه‌ره‌ب له‌سه‌ره‌تای مێژووه‌وه‌ تائێستا و ئه‌و بێ رێزیه‌ ته‌نانه‌ت ده‌توانێ دوایین پێغه‌مبه‌ر، حه‌زره‌تی محه‌ممه‌دی مسته‌فا (د.خ) بگرێته‌وه‌، هه‌ر بۆیه‌ ئه‌و كاره‌ له‌لای ئێمه‌ كرده‌وه‌یه‌كی دووره‌ له‌ ره‌وشت و شیاوی سه‌ركۆنه‌كردنه‌.

  7-مه‌رامی كۆتایی نووسه‌ری ره‌شه‌بای رووداوه‌كان له‌ به‌كارهێنانی شێوه‌ی رووكه‌شكردنی بابه‌ته‌ گشتی و به‌دیهییه‌كان له‌ نێوه‌ڕۆك، دانانی هه‌ندێك بابه‌تی گوماناوی و كۆمه‌ڵیك قسه‌ی هه‌ڵبه‌ستراو له‌ ورده‌كارییه‌كانی بابه‌ته‌كان بۆ بێ به‌ها نیشاندانی كه‌سایه‌تییه‌ مێژووییه‌كانی كورد له‌ڕاستیدا هه‌وڵێكه‌ بۆ پوچ و بێ بنه‌ما نیشاندانی خه‌باتی رزگاریخوازی گه‌لی كورد. هه‌ربۆیه‌ له‌و كتێبه‌ و سه‌رجه‌م به‌رهه‌مه‌كانی قانعیفه‌رددا هیچ كات ئاماژه‌ به‌ هۆكاره‌ سه‌ره‌كییه‌كانی شۆڕشه‌كانی گه‌لی كورد و هۆكاری سه‌ره‌كی ناڕه‌زایی هه‌میشه‌یی تاك تاكی نه‌ته‌وه‌ی كورد له‌ ده‌سه‌ڵاته‌كان ناكرێت.

  له‌ كۆتاییدا به‌پێویستی ده‌زانین كه‌ سه‌رجه‌م كه‌سایه‌تی و لایه‌نه‌كان كه‌ به‌جۆرێك راو بۆچوون یان قسه‌كانیان له‌و كتێبه‌دا بڵاوكراونه‌ته‌وه‌، به‌ هه‌ر شێوه‌یه‌كی گونجاوبێت روونكردنه‌وه‌یه‌كی ئاشكرا بۆ ره‌تكردنه‌وه‌ یان پاڵپشتیكردن له‌ نووسراوه‌كانی ئه‌م كتێبه‌ رابگه‌یێنن و داوا له‌ سه‌رجه‌م خه‌ڵكی كوردیش ده‌كه‌ین بۆ ئه‌وه‌ی له‌ دادگای بیر و خودیی خۆیاندا بانگه‌شه‌كانی ئه‌و كتێبه‌ هه‌ڵبسه‌نگێنن و بریاری له‌سه‌ر بده‌ن.

  د. ره‌حیم فه‌ره‌همه‌ند، ئه‌مینداری گشتی به‌ره‌ی یه‌كگرتووی كورد.

  ئه‌حمه‌دی قازی، نووسه‌ر.

  د. ئه‌سعه‌د ئه‌رده‌ڵان، مامۆستای زانكۆ و چالاكڤانی سیاسی.

  محه‌ممه‌د عه‌لی سوڵتانی، مامۆستای زانكۆ، نووسه‌ر.

  محه‌ممه‌د ساڵح ئیبراهیمی، نووسه‌ر و وه‌رگێڕ.

  حه‌سه‌ن ئه‌مینی، چالاكڤانی سیاسی و ئایینی.

  هادی ئه‌ده‌ب، ئه‌ندامی به‌ره‌ی یه‌كگرتووی كورد و چالاكڤانی سیاسی.

  حوسێن شائووه‌یسی، چالاكڤانی سیاسی.

  سه‌ید بابه‌شێخ حوسێنی، توێژه‌ر و مێژوونووس.

  نه‌جمه‌دین جه‌باری، مامۆستای زانكۆ و نووسه‌ر.

  تاهیر سه‌رحه‌دی، مامۆستای زانكۆ و وه‌رگێڕ.

  فه‌ردین ئه‌یوبی، مامۆستای زانكۆ و نیگاركێش.

  موختار زاریعی، ئه‌ندامی به‌ره‌ی یه‌كگرتووی كورد و رۆژنامه‌ڤان.

  د. جه‌لال جه‌لالی زاده‌، مامۆستای زانكۆ و چالاكڤانی سیاسی.

  سه‌ید مه‌عروف سه‌مه‌دی، مامۆستای زانكۆ.

  ره‌حیم لوقمانی، نووسه‌ر و شاعیر.

  ره‌زا سۆرابی، نووسه‌ر و رۆژنامه‌ڤان.

  مه‌حموود مه‌حموودی، شاعیر و رۆژنامه‌ڤان.

  ئیجلال قه‌وامی، گوته‌بێژی ریكخراوی مافی مرۆڤی كوردستان و رۆژنامه‌ڤان.

  جه‌لال مه‌له‌ك، شاعیر و نووسه‌ر.

  فاروق بۆره‌كه‌یی، نووسه‌ر.

  سه‌دیق بۆره‌كه‌یی، نووسه‌ر.

  د. هاشم هیدایه‌تی، چالاكڤانی سیاسی.

  حاسلی داسه‌، ئه‌ندامی پێشووی په‌رله‌مانی ئێران.

  سه‌ید مه‌سعود حوسێنی، نوێنه‌ری پێشووی په‌رله‌مانی ئێران.

  ره‌حمان به‌همه‌نیش، نوێنه‌ری پێشووی په‌رله‌مانی ئێران.

  عه‌تائوڵڵا حه‌واری نه‌سه‌ب، نووسه‌ر.

  عه‌بدوڵلا حه‌واری نه‌سه‌ب، چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  عه‌دنان به‌رزنجی، چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  حه‌مید قه‌وامی، فیلمساز.

  بابه‌شێخ موده‌ڕیس، چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  فه‌رزاد حاجی میرزایی، مامۆستای زانكۆ و نووسه‌ر.

  حامید فه‌رازی، چالاكڤانی سیاسی.

  د. سه‌لاحه‌دین خدێو، نووسه‌ر و رۆژنامه‌ڤان.

  د. خالید ته‌وه‌كولی، مامۆستای زانكۆ و چالاكڤانی سیاسی و مه‌ده‌نی.

  كه‌لسوم عوسمان پوور، شاعیر و نووسه‌ر.

  سیمین چایچی، شاعیر، نووسه‌ر و چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  ئیسماعیل موفتیزاده‌، چالاكڤانی سیاسی.

  ئیبراهیم ئه‌حمه‌دی نیا، شاعیر و توێژه‌ر.

  ئه‌فشین محه‌ممه‌دی، شاعیر و نووسه‌ر.

  جه‌بار ده‌ستباز، رۆژنامه‌ڤان و چالاكی خوێندكاری.

  محه‌ممه‌د قوربانیان، كارناسی كۆمه‌ڵناسی.

  محه‌ممه‌د شه‌ریف عه‌لی رمایی، شاعیر و توێژه‌ر.

  به‌هرام وه‌له‌دبه‌گی، نووسه‌ر.

  سوهه‌یلا محه‌ممه‌دی، نووسه‌ر.

  ئه‌حمه‌د محه‌ممه‌دی، نووسه‌ر و وه‌رگێڕ.

  عه‌لی دلێری، نووسه‌ر و وه‌رگێڕ.

  ئه‌مین گردیگلانی، نووسه‌ر و وه‌رگێڕ.

  سه‌دیق ئیسلامیان، نووسه‌ر و توێژه‌ر.

  محه‌ممه‌د ره‌ئوف ته‌وه‌كولی، نووسه‌ر.

  هاشم سه‌لیمی، نووسه‌ر.

  محه‌ممه‌د كه‌مانگه‌ر، ده‌سته‌ی نووسه‌رانی گۆڤاری ئاوێنه‌.

  عه‌تائۆڵڵا قادری، چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  د. فه‌ره‌یدون نووری، نووسه‌ر و رۆژنامه‌ڤان.

  كه‌ماڵ ئه‌مینی، شاعیر و رۆژنامه‌ڤان.

  محه‌ممه‌د موه‌فه‌قی، شاعیر و رۆژنامه‌ڤان.

  داود قاسمی، چالاكڤان.

  وه‌فا ره‌حیمی، مامۆستای زانكۆ.

  ئازاد نه‌مه‌كی، چالاكڤانی سیاسی.

  فه‌رهاد هادی، چالاكڤانی مه‌ده‌نی.

  مه‌هدی زه‌ندكه‌ریمی، مامۆستای زانكۆ.

  ئیبراهیم هاشمی، كۆمه‌ڵناس.

  ئیسماعیل ئه‌عزه‌می، شاعیر.

  شۆڕش سه‌عیدپوور، رۆژنامه‌ڤان.

  فه‌ردین كه‌مانگه‌ر، رۆژنامه‌ڤان.

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s