Archive for كانونی یه‌كه‌م, 2013

جوابییەای بە امثال م. سحر ها

2013/12/14

kurds-and-iran-election (55)این جمع ”کژ اندیش” کە گفتی فدرالیم/ اینک بە جبالیم
این جمع دگر خواستەایم خویش ببالیم / اینک بە جبالیم
ایراد عروضی بە شعارت نە نهان است/ عیان است
ما شب شکنان دشمن ایراد شغالیم/ اینک بە جبالیم
میراث بر روسییەی سرخ تزاری/ قزاق خیاری
قزاق بە گور است و همە شاهد حالیم / اینک بە جبالیم
گویی کە نژادت بە نطنز است و بە شیراز/ دغل باز
این گوش تو را سخت در آن دشت بمالیم/ اینک بە جبالیم
تاریخ نخواندستی و جغرافی و جبرش /تو چە دانی
پایندە و مانا ز ازل این همە سالیم/ اینک بە جبالیم
خواهم کە بپرسم چە زبانیست تو داری؟ / ز باری
نیمی عربی، نیم دگر… ما بە زوالیم؟/ اینک بە جبالیم
این گربەی بی آبروت موش شود باز/ ای ماعر طناز
بر ریشەی پیشین پدر تازە نهالیم/ اینک بە جبالیم
اینک فدرالیزم کلاهیست بەسرمان/ بە ضررمان
ما پیرو آن قازی و آن پدر نیک فعالیم/ اینک بە جبالیم

Advertisements