چند دیالوگ و نکته مهم در راستای فهم بهتر آموزش انگلیسی

استفاده از الگوهای جملات عامیانه به زبان انگلیسی باعث می شود تا زبان آموزان با اعتماد به نفس بهتری بتوانند منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنند. استفاده از این عبارات همچنین می تواند شما را قادر سازد تا بتواند راحت تر و طبیعی تر به زبان دیگر صحبت کنید. در این وبلاگ سعی شده تا این جملات بصورت هفتگی برای زبان آموزان  ارائه شود. توصیه می کنیم تا هر روز حتی برای مدت زمانی کوتاه این اصطلاحات را دوره کنید. تکرار این عبارات موجب می شود تا در هنگام صحبت کردن آنها را زودتر به خطر بیاورید. توجه داشته باشید که این اصطلاحات بیشتر در صحبت کردن رایج است و در نوشتار Writing بهتر است تا از ساختار های رسمی تر استفاده کنید. البته می توان این عبارات را در نوشتارهای دوستانه و یا غیر رسمی نیز استفاده نمود.
Source

در اینجا به مکالمه زبان انگلیسی در یک مغازه و هنگام خرید می پردازیم:

چه رنگی میخواهید؟        ?What colour  do you want

این یکی را میخواهم                           I like this on

من آن یکی را ترجیح میدهم           I prefer that one

من این رنگ را دوست ندارم    I don’t like this colour

آیا چیز بهتری دارید؟      ?Have you anything better

آیا رنگ دیگری از همین دارید؟ ?Do you have one  in a different colour

میخواهم آن یکی را ببینم                  I’d like another

چه اندازه ای؟                                   ?What size

آیا بزرگتر/ کوچکتر دارید؟      ?Have you a larger one/smaller one

اندازه یقه مناست       … My collar measurement is

دور کمر مناست         My waist measurement is

از جنس چیست؟                ? What’s  it made of

1.This is the limit

ديگر شورش در آمده

2. Don’t count on your chickens before they are hatched
اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد

3. As a matter of fact…

To tell you truth…راستش رو بخوای

4. Rome was not built in a day

گرصبرکنیزغورهحلواسازی

5. Clothes do not make the man

معادل بسيار زيباي مناسب با اين ضرب المثل

تن آدمي شريف است به جان آدميت…..نه همان لباس زيباست نشان آدميت

6.Don’t get my monkey up

روی سگ منو بالا نیار

7. No overtaking

سبقت ممنوع

8.The grass is always greener on the other side of the fenceمرغ همسایه غازه!

9.When the hell’s frozen over

وقت گل نی

10.Teacher’s petنورچشمی معلم

11.He came running

با کله آمد

12.Enough is enough

بس کن دیگه

13.You have my wordمن بهت قول ميدم

14.Don’t get fresh with me

پررویی نکن!

15.I’m tied up

دستم بند است

16.He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

17.It’s none of your business/Mind your own business

به تو هیچ ربطی نداره!

18.It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

19.Killing/wasting time

وقت كشی

20.It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

21.How on earth

آخر چطور

22.I got cold feet

دستپاچه شدم

23.Sell short‌

دستكمگرفتن

مثلا وقتي مي گيم فلاني رو دست كم نگير.

24.Live and let live

زندگی خودتو بکن

25.Make up one’s mind

(to decide between alternatives)

تصمیم گیری کردن

26.Step on itگاز بده (تند برو)

27.It’s my treat

نوبت منه (كه حساب كنم)

28.Sour grapes

پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)

29.Make a big deal about something از كاه كوه ساختن

30.I felt like a fool

سنگ رو یخ شدم

1.I’ve no word to express my seep gratitude

جداً نمی دونم چطور از شما تشکر کنم

2.If I get my hands on him

اگه دستم بهش برسه

3.Bless youعافیت باشه (بعد از عطسه)

4.The brain drain

فرار مغزها

5.Hands offدست نزنید

6.Talk turkey

صاف و پوست کنده حرف زدن/ رک حرف زدن

7.Get the hell out of here

گمشو از اینجا

8.It augurs illبد یمن است

9.Cheese it

بزن به چاک (عامیانه)

10.Come clean

صادق بودن

11.I had fortune on my side

بخت یارم بود

12.Buy offرشوه دادن

13.Have a lot in plate

كار زياد و مشغله داشتن بسيار

14.To take one’s courage in both hands

دل به دريا زدن

15.He is down on his luck

بخت از او برگشته است

16.It’s between to our ears

بين خودمون باشه (بين خودمون بمونه)

17.Fancy meeting youچه عجب از این طرفا

18.What a mess!

چه افتضاحی!

19.I am all eyes

چهار چشمی مراقب هستم

20.He has an evil eye

چشمش شور است

21.Get out of my face

Get out of my sight

از جلوی چشمم دور شو

22.I sent him packing

دست به سرش کردم

23.Meet someone in waterloo

کار کسی رو تموم کردن یا شرایط بد برای کسی به وجود آوردن (ضرب المثل بسیار زیبای انگلیسی) واترلو جایی بود که ناپلئون شکست خورد

24.That crows it al

همینو کم داشتیم

25.He has a big mouth

دهن لق است

26.Keep me updated

من رو در جریان کارات بذار

27.Hands up

دستها بالا

28.I am singlehandedدست تنهام

29.If you try it you will find it actable

اگر امتحان کنی میبینی که انجام شدنی است

30.Hear me out first

اول گوش کن ببین چی می گم

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی اصطلا حات:

هفته ششم: (هر روز 5 اصلاح و جمله)

1.Bring somebody back to knee’sکسی را شکست دادن

2.Welcome back

رسیدن بخیر

3.Cash downفقط نقد

4.I’m made that wayهمین جوری بار اومدم

5.Keep one’s ear to the ground

گوش به زنگ بودن

6.Jump the gun

زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

7.It’s rotten to the core

آب از سرچشمه گل آلود است

8.Keep someone posted

در جریان گذاشتن

9.It’s all down to luck

آن همش به خاطر شانسه

10.He is wet behind the ears

دهنش بوی شیر میده

11.Not to turn a hair

عين خيال كسي نبودن

12.As sweet as honey

به شیرینی عسل

13.It is necessary to have an end

داشتن یك هدف ضروری است

14.Heart and soul

با دل و جان/ با تمام قوا

15.Just threaten

فقط تنبیه کردن

16.Keep an eye open on something

مراقب چیزی بودن

17.I would like to have a more definite plan of action

من ترجیح می دهم یه برنامه ی مشخصی برای کارهام داشته باشم

18.He went back on his word

He broke his word/promise

زیر قول خود زد

19.By all means

مسلماً!

20.Don’t mention it

قابلی ندارد

21.He makes facesدهن کجی میکنه

22.Keep back

جلو نیا

23.Better late than never

دیر آی و باز آی

24.mind your step

جلوی پاتو نگاه کن

25.Keep in the picture

در جریان امور قرار دادن

26.Don’t pick on me

سر به سر من نذار

27.I don’t give a damnاهمیت نمیدم!

28.He didn’t say a dickybird

جیک نزد

29.It’s not as bad as all that

عیبی ندارد

30.Keep it to yourself

پیش خودت بمونه

1.At odd times

وقت و بی وقت

2.Honesty is the best business

راستی و درستی بهترین كار است

3.Jump out of the frying pan and into the fire

ازچالهدرامدنوبهچاهافتادن

4.Knock at the door

دررازدن

5.Jump out of one’s skin

از ترس زهره ترك شدن/ از ترس قالب تهی كردن

6.Keep your head

دست وپایت راگم نکن

7.To be run over زير ماشين رفتن

8.If I had known that he was ill

اگر می دانستم بیمار بود

9.Jerry built

بساز بفروش

10.He made me very tiredاو خیلی خسته ام کرد

11.It`s a big bell

این یه اخطاره

12.I’ll take out your eyes

چشمتو در میارم

13.Keep the change

باقی مال خودت

14.I’m all ears

سرتا پا گوشم

15.Just waiting for the chance to begin

فقطدرانتظارفرصتیبرایآغاز

16.It’s on me

اون با من (مثلا هزینه ناهار با من)

17.Keep someone back

رفوزه کردن

18.Like a drowned rat

مثل موش آب کشیده

19.I’m standing in the stationدر ایستگاه قطار ایستادم

20.He ran into debtقرض بالا آورد

21.Never mind مهم نیست

22.The odds are against me

شانسم خشکیده است

23.It’s all wasted effort

همه ی این کارها بی فایده است

24.Join stock company

شرکتتضامنی

25.Keep ones hand in

مهارت خود را در کاری حفظ کردن

26.Hold your horses

دستنگهدار/ تند نرو/ عجله نكن

27.Kept your chin up

اَخماتو باز کن

28.He put me to shameآبروی مرا برد

29.I won’t be able to

من نمی تونم

30.Keep on

ادامه دادن

آموزش اصطلاحات در زبان انگلیسی :

هفته چهارم

1.He was stuck between the earth and the sky

مونده بود بین زمین و آسمون

2.Kill two birds with one stone

با یه تیر دو نشون زدن

3.Jump down my throatسرزنش کردن

4.It’s as A B Cخیلی راحته مثل آب خوردن

5.Keep your fingers crossed

امیدوار بودن

6.What a pity!حیف شد(افسوس)

7.No picking out!(میوه)درهم

8.I got into my strideروی غلتک افتادم (عادت کردم)

9.He is as bold as a brassرویش سنگ پای قزوین است

10.You can bank on himمیتونی رویش حساب کنی

11.It’s over for him

آب از سرش گذشته

12.Kick the bucketغزل خداحافظی را خواندن ، مردن

13.I’d had enough

به اندازه كافی (سختی) كشیده ام

14.He was dead cool

He was as cool as cucumberآب تو دلش تکان نخورد

15.It rains cats & dogs

مثل دم اسب داره بارون می باره / بشدت باران می بارد

16.Keep something under one’s hat

رازداریكردن/ بروز ندادن

17.I’m not in a good mood

حال و حوصله ندارم

18.Jack of all trade

همه کاره

19.I wasn`t born yesterday

موهامو تو اسیاب سفید نکردم

20.Jack of all trades and master of none

همه کاره و هیچكاره

21.Don’t take longطولش نده

22.It is a bumpy road این جاده پیچ های تندی دارد

23.Keep your mind on your own business

حواست به كار خودت باشه

24.He chickened out

جا زد (ترسید)

25.Don’t split hairs مته به خشخاش نگذار

26.How come you remembered us?چطور شد یادی از ما کردی؟

27.Don’t show offپُز نده

28.It’s out of fashion

از مد افتاده

29.The sea is full of other fish

آدم قحطی نیست

30.Gets on my nerves!میره رو اعصابم!

اصطلاحات معمول انگلیسی :

1.I’m not the same guy

من دیگه اون آدم قبلی نیستم

2.Long story short

خلاصه اش كنم ( وقتي مي گيم بذار خلاصه بهت بگم..! )

3. I am your humble

كوچيك شما هستم

4.Zip it up

ساكت باش

5.It costs an arm & a leg

حسابی پیاده شدم، کلی واسم آب خورد

6.Jump down someone’s throat

از دست کسی عصبانی شدن

7.Keep up the good work

به کاری که میکنی ادامه بده

8.Good for you

خوش به حالت

9.Pain in the neck

آدم یا چیز اعصاب خورد کن

10.It’s bound to happen

باید بشود

11.If gold rusts, what then can iron do?

هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک

12.Keep in the picture

در جريان امور قرار دادن

13.Ring a bell

به نظر كسي آشنا آمدن. به ذهن كسي آمدن ( مثلا وقتي كسي رو نديديم ولي مي گيم چقدر به نظر آشنا مي رسه !! )

14.I saw a Saw that saw a Saw

من يک ارّه ديدم که داشت ارّه ديگه رو ميبريد،(دست بالا دست بسياره)

  به معنای ديدن see  اولی گذشته saw

دوم به معنای ارّه saw

سوم به معنای بريدن saw     

چهارم هم به معنای ارّه saw 

15.As the question, so the answer

از هر دستی بدی از همون دست پس ميگيری

16.In order of age

به ترتیب سن

17.Never say dieبه دلت بد نیار

18.Keep your distance from hand phone chargers

ازگوشیموبایلدرزمانشارژشدندوریكنید

19.I’m starving

بدجوری گشنمه

20.They have a cat and dog lifeدائما با هم جنگ و دعوا دارند (زن و شوهر)

21.It was a pig of a day

روز سختی بود

22.Jelly fish

آدم بی اراده

23.Kind deeds never dieکار خوب گم نمی شه

24.Stop naggingنق نزن

25.I give you my word

You have my word

به کسی چیزی در این مورد نخواهم گفت

26.Let sleeping dogs lie

دنبال شر نرو

27.KEEP YOUR SHIRT ON

جوش نزن / عجله نكن/ یه دقیقه صبر كن

28.Is the ball and here is the field

این گوی و این میدان

29.Wet blanket

ضدحال

30.Do your best

تمام تلاشت رو بکن

1. business is business

حسابحساباستکاکابرادر

2.practice makes perfect

کار نیکو کردن از پر کردن است

3.Horses for courses

هرکسیرابهرکاربیساختهاند

4.A big head has a big ache

هرکهبامشبیشبرفشبیشتر

5.Be more catholic than the pope

کاسهداغترازآش

6.The biter bit

دست بالای دست بسیار است

7.Keep up with the Joneses

چشم و هم چشمی کردن

8.Hit the jackpot

یک شب پول دار شدن

9.Cry wolf

چوپان دروغگو

10.Sweet nothing

حرفهایصدمنیهغاز

11.Knock something down

چوب حراج به چیزی زدن

12.Go with the ride

همرنگجماعتشدن

13.The cat dreams of mice

شتردرخواببیندپنبهدانه

14.Put a spoke in somebody’s wheel

چوبلایچرخکسیگذاشتن

15.From the cradle to grave

ز گهواره تا گور دانش بجوی

16.Outstay one’s welcome

کنگرخوردنولنگرانداختن

17.Curiosity killed the cat

فضولرابردندجهنم

18.East, West, home’s best

هیچکجاخانهخودآدمنمیشود

19.No pain, no gain

نابردهرنجگنجمیسرنمیشود

20.Every cloud has a silver lining

درناامیدیبسیامیداست

21.Keep the wolf from the door

گلیم خود رو از آب كشیدن

22.Eat your word

حرفتو پس بگیر

23.Sit on the fence

بي طرف ماندن

24.Don’t rub it in

(اینقدر) به رخ ما نکش

25.What a cheek

چه رویی

26.The ghost of a chance

سر سوزني شانس

27.On my honor

به شرافتم قسم

28.Knock it off

بس استبسه

29.I’m really sorry

واقعاً متاسفم

30.He looks proud

خودشو میگیره

هفته اول: (هر روز 5 اصلاح و جمله)

1.Cat got your tongue

موش زبانت را خورده، خجالتی

What’s the matter? Cat got your tongue?

2.Get in someone’s hair

کسي را اذيت کردن

I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.

3.Jump down someone’s throat

یقه کسی را گرفتن، با عصبانيت با کسي برخورد کردن

You don’t have to jump down my throat! I told you that I’d make it home around 11:50. I don’t intend to be late!

4.Shoot off one’s mouth

معني: لاف زدن، غلو کردن

Jim doesn’t play tennis very much, but he’s always shooting off his mouth about how good he is. Yet he’s fooling nobody. Jim is somewhat of a braggart and everyone knows that he gives opinions without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game.

5.Pull someone’s leg

کسي را دست انداختن

– Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.

– Oh, really? You’re pulling my leg!

6.Get off someone’s back

دست از سر کسي برداشتن

– You’ve been studying for a long time. Why don’t you take a break?

– Get off my back! I can’t go anywhere!

7.People who live in glass houses shouldn’t throw stones

وقتي کسي خودش هم مقصر است نبايد ديگران را سرزنش کند.

Janet has often criticized her friend, Lois for driving too fast, yet she herself has had her license suspended for exceeding the speed limit. Lois once tried to tell her that people who live in glass houses shouldn’t throw stones, but it didn’t do much good.

8.Fishy

عجيب، مشکوک

When the security guard saw a light in the store, it seemed to him that there was something fishy going on.

9.Go to the dogs

مخروبه شدن

Have you seen their house lately? It’s really gone to the dogs.

10.All thumbs

دست و پا چلفتی، بی دست و پا

I’m all thumbs because I’m so nervous. I’m already late for my appointment.

11.Not to have a leg to stand on

دليلي براي اثبات سخن خود نداشتن

He won’t have a leg to stand on unless he can prove that …

12.Shake a Leg

شتاب کردن، عجله کردن

Mary, you always take such a long time to put on your makeup. Come on, shake a leg!

13.Stick Out One’s Neck

ريسک کردن، خطر کردن

Why should I stick my neck out for them?

14.Holy cow!

از اين اصطلاح بيشتر براي بيان احساساتي مانند غافلگيري يا عصبانيت استفاده ميشود

“Holy Cow!” she said as she saw his car after the horrible accident.

15.Let bygones be bygones

Past is past

گذشتها گذشته

16.High places have their precipices

هر فرازى را نشيبى است

17.Out with the old in with the new

نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزا ر

18.No news is Best news

بى خبرى , خوش خبرى

19.Jack of all trades and master of none

همه کاره و هیچكاره

20.Something is better than nothing

کاچى به از هيچى

21.Too many cooks spoil the broth

آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك

22.It is not as if the sky is falling

انگار آسمون به زمين افتاده

23.Hasty work, Double work

آدم عجول كار را دوباره ميكنه

24.You want a thing done, do it yourself

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من

25.It is all up with him

آب از سرش گذشته

26.Don’t cry over the spilled milk

آب ريخته جمع شدنى نيست

27.We seek water in the sea

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم

28.Easy come, easy go

بادآوردهرابادمیبرد

29.Third time lucky

تا سه نشه بازی نشه

30. Tit for tat

این به اون در

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s